Kế hoạch tư đánh giá trường mầm non Tam Hưng A

Chủ nhật - 10/11/2019 09:15
TRƯỜNG MẦM NON TAM HƯNG AKẾ HOẠCH TỰ ÐÁNH GIÁ

TP. HÀ NỘI - 2019

phßng gd&®t thanh oai
TRƯỜNG MN TAM HƯNG A

Số: 34/QĐ-H®t®g CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tam Hưng, ngày 04 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá trường mầm non Tam Hưng A

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TAM HƯNG A
- Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non;
- Công văn số 5942/BGD ĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non;
- Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục các cấp;
- Căn cứ công văn số 79/GD&ĐT ngày 21/02/2019 về việc triển khai công tác tự đánh giá các trường Mầm non;
Xét năng lực, trình độ công tác của Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường Mầm Non Tam Hưng A năm học 2018 - 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tự đánh giá trường Mầm non, theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VP./. HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thị Tú Uyên
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo Quyết định số 13/QĐh®t®g ngày 01 tháng 3 năm 2019)

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký
1 Nguyễn Thị Tú Uyên Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng
2 Nguyễn Thị Hiên Phó hiệu trưởng Phó CT hội đồng
3 Lê Thị Hoan Phó hiệu trưởng Thư ký hội đồng
4 Tào thị Hiền GV-Tổ trưởng tổ MG Uỷ viên hội đồng
5 Trần Thị Hà GV-Tổ phó tổ MG Uỷ viên hội đồng
6 Đỗ Thị Hồng Vân GV-Tổ phó tổ MG Uỷ viên hội đồng
7 Ngô Thị Hạnh GV-Tổ phó tổ MG Uỷ viên hội đồng
8 Nguyễn Thị Liên GV – Thanh tra nhân dân Uỷ viên hội đồng
9 Lê Thị Phương Thảo NV nuôi dưỡng Uỷ viên hội đồng
10 Nguyễn Thị Thúy Nguyệt Kế toán Uỷ viên hội đồng
11 Nguyễn Thị Lân Y tế Uỷ viên hội đồng
TRƯỜNG MẦM NON TAM HƯNG A
HỘI ÐỒNG TỰ ÐÁNH GIÁ

Số: 35/KH-MNTHA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Hưng, ngày 04 tháng 3 năm 2019
KẾ HOẠCH TỰ ÐÁNH GIÁ
I. Mục đích tự đánh giá:
- Xác định trường mầm non đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục.
- Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
II. Phạm vi tự đánh giá:
Trường mầm non Tam Hưng A triển khai hoạt động TĐG được quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT.
III. Công cụ tự đánh giá:
Công cụ TĐG là Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non; Công văn số 5942/BGD ĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục các cấp.
IV. Hội đồng tự đánh giá:
1. Thành phần Hội đồng TĐG:
Hội đồng TĐG được thành lập theo Quyết định số 34/QĐ-MNTHA ngày 04 tháng 3 năm 2019 của trường mầm non Tam Hưng A gồm 11 thành viên


TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký
1 Nguyễn Thị Tú Uyên Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng
2 Nguyễn Thị Hiên Phó hiệu trưởng Phó CT hội đồng
3 Lê Thị Hoan Phó hiệu trưởng Thư ký hội đồng
4 Tào thị Hiền GV-Tổ trưởng tổ MG Uỷ viên hội đồng
5 Trần Thị Hà GV-Tổ phó tổ MG Uỷ viên hội đồng
6 Đỗ Thị Hồng Vân GV-Tổ phó tổ MG Uỷ viên hội đồng
7 Ngô Thị Hạnh GV-Tổ phó tổ MG Uỷ viên hội đồng
8 Nguyễn Thị Liên GV – Thanh tra nhân dân Uỷ viên hội đồng
9 Lê Thị Phương Thảo NV nuôi dưỡng Uỷ viên hội đồng
10 Nguyễn Thị Thúy Nguyệt Kế toán Uỷ viên hội đồng
11 Nguyễn Thị Lân Y tế Uỷ viên hội đồng2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác:

TT Tên nhóm Loại nhóm Thành viên
1 Nhóm thư ký Nhóm thư ký Nguyễn Thị Thúy Nguyệt
Trần Thị Hà
Nguyễn Thị Liên
Ngô Thị Hạnh
2 Nhóm 1 Nhóm công tác Nguyễn Thị Tú Uyên
Nguyễn Thị Thúy Nguyệt
Nguyễn Thị Lân
3 Nhóm 2 Nhóm công tác Nguyễn Thị Hiên
Trần Thị Hà
4 Nhóm 3 Nhóm công tác Lê Thị Hoan
Lê Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Liên
5 Nhóm 4 Nhóm công tác Tào Thị Hiền
Ngô Thị Hạnh
Đỗ Thị Hồng Vân

3. Phân công thực hiện nhiệm vụ:
a. Nhóm thư ký: Giúp việc Hội đồng tự đánh giá, thực hiện công việc do Chủ tịch hội đồng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao
b. Các nhóm công tác, cá nhân:
Tiêu chuẩn Tiêu chí Nhóm, cá nhân thực hiện Ghi chú
1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - Nhóm 1: Nguyễn Thị Tú Uyên
Nguyễn Thị Thúy Nguyệt
Nguyễn Thị Lân
- Cá nhân PT: Nguyễn Thị Tú Uyên
2 1,2,3 - Nhóm 2: Nguyễn Thị Hiên
Trần Thị Hà
- Cá nhân PT: Nguyễn Thị Hiên
3 1,2,3,4,5,6 - Nhóm 3: Lê Thị Hoan
Lê Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Liên
- Cá nhân PT: Lê Thị Hoan
4 1,2 - Nhóm 3: Lê Thị Hoan
Lê Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Liên
- Cá nhân PT: Lê Thị Hoan
5 1,2,3,4 - Nhóm 3 : Tào Thị Hiền
Ngô Thị Hạnh
Đỗ Thị Hồng Vân
- Cá nhân PT: Tào Thị Hiền

V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá:
1. Thời gian: Tuần 1 tháng 3 năm 2019 (ngày 6/3/2019)
2. Thành phần: Ban giám hiệu, các thành viên trong hội đồng tự đánh giá của trường và toàn thể CB,GV,NV trong nhà trường.
3. Nội dung, chương trình tập huấn:
Hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá trường mầm non theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non; Công văn số 5942/BGD ĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục các cấp.
VI. Dự kiến các nguồn lực(nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính và các điều kiện liên quan khác) và thời điểm cần huy động
1. Đối với các tiêu chí Mức 1, 2 và 3:

Tiêu chuẩn Tiêu chí Các loại nguồn lực cần được huy động/cung cấp Thời điểm huy động Ghi chú
1 1 - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 được phòng GD&ĐT phê duyệt.
- Kế hoạch hoạt động, Nghị quyết của Hội đồng trường.
- Niêm yết công khai trên bảng thông tin, trên Cổng thông tin điện tử của nhà trường. Trong tháng 03/2019

2 - Quyết định thành lập Hội đồng trường.
- Kế hoạch hoạt động, biên bản họp, Nghị quyết của Hội đồng trường Trong tháng 03/2019

3 - Quyết định thành lập Chi bộ của Đảng ủy xã; Quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư, Phó bí thư chi bộ.
- Quyết định chuẩn y ban chấp hành hành CĐCS.
- Kế hoạch, Biên bản họp Chi bộ và CĐCS.
- Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó HT Trong tháng 03/2019

4 - Tham khảo ý kiến của tập thể chi bộ, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên kiện toàn các tổ chuyên môn.
- Kế hoạch hoạt động của năm, tháng và tuần theo từng thời điểm, chủ đề, đề ra kế hoạch sinh hoạt định kỳ của tổ.
- Tạo điều kiện các tổ thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ qui định. Trong tháng 03/2019

5 - Đón trẻ 24-36 tháng trong địa bàn kỳ II. Duy trì 18 nhóm, lớp.
- Các nhóm lớp trang trí lớp đẹp, hấp dẫn thu hút trẻ đến lớp.
- Đảm đảo tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 95-98% Trong tháng 03/2019

6 - Các quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản.
- Thực hiện tài chính công khai, kiểm tra tài chính đúng nguyên tắc. Quản lý tàn sản, nhà đất theo qui định.
- Sổ tài sản được theo dõi và cập nhật hàng năm.
- Thực hiện điều chuyển tài sản sau sát nhập đúng theo quy định. Trong tháng 04/2019

7 - Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân và nhà trường.
- Quyết định phân công công tác, phân công nhiệm vụ cho CBQL, giáo viên, nhân viên hàng năm. Trong tháng 03/2019

8 - Kế hoạch chỉ đạo công tác giáo dục của nhà trường
- Tổ chức triển khai thực hiện và quản lý các hoạt động GD ở tất cả các độ tuổi. Trong tháng 03/2019

9 - Quy chế dân chủ cơ sở; các kế hoạch của nhà trường đều được bàn bạc, thống nhất công khai trong nhà trường.
- Thực hiện báo cáo theo đúng quy định Trong tháng 3,5/2019

10 - Quyết định phân công nhiệm vụ đối với nhân viên bảo vệ.
- Kế hoạch và phân công cụ thể tới từng thành viên nhằm phối hợp giữ vững an ninh, trật tự trong đơn vị nhà trường.
- Kế hoạch cụ thể phòng, chống tai nạn thương tích và phòng chống cháy nổ, ngộ độc thực phẩm.
- Kế hoạch xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ. Trong tháng 03/2019

2 1 - Văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của Hiệu trưởng, Phó HT.
- Kết luận đánh giáo việc thực hiện nhiệm vụ hàng năm của BGH.
- Báo cáo đánh giáo chuẩn HT, PHT. Trong tháng 3,4,5/2019

2 - Quyết định phân công giáo viên.
- Danh sách giáo viên có thông tin về trình độ đào tạo.
- Kết quả đánh giá chuẩn NNGVMN. Trong tháng 3,4,5/2019

3 - Quyết định phân công nhân viên.
- Các nhân viên nấu ăn, bảo vệ được bồi dưỡng đầy đủ về nghiệp vụ.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách và nhân viên toàn trường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong tháng 3/2019

3 1 - Tu sửa cơ sở vật chất tất cả các điểm trường, khơi thông cống rãnh.
- Khuôn viên đảm bảo vệ sinh, phù hợp cảnh quan, môi trường thân thiện và AT cho trẻ; sân chơi, hiên chơi, hành lang của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi-cây xanh bố trí phù hợp với điều kiện của nhà trường AT, đảm bảo cho tất cả trẻ được sử dụng. Trong tháng 3/2019

2 - Phòng sinh hoạt chung sắp xếp gọn gàng.
- Sắp xếp, trang trí hiên chơi an toàn, trồng thêm cây, hoa.
- Đủ trang thiết bị (đèn, quạt điện) cho các nhóm lớp Trong tháng 3/2019

3 - Đảm bảo văn phòng luôn gọn, sạch.
- Bố trí phòng dành cho Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các biểu bảng được cập nhật thường xuyên. Trang bị đủ các phương tiện làm việc.
- Sắp xếp nhà để xe hợp lý ngay ngắn. Trong tháng 3/2019

4 - Đảm bảo bếp ăn luôn sạch sẽ, được chế biến theo nguyên tắc 1 chiều; có tủ lạnh để lưu mẫu thức ăn. Trong tháng 3/2019

5 - Kế hoạch mua sắm các đồ dùng, đồ chơi trong các lớp. Các đồ dùng được sử dụng thường xuyên và có hiệu quả.
- Giáo viên tổ chức cho trẻ sử dụng các đồ chơi tự tạo một cách linh hoạt, đồ chơi đảm bảo sự an toàn.
- Kế hoạch bảo quản, bảo trì các đồ dùng được thực hiện thường xuyên vào cuối năm. Trong tháng 3/2019

6 - Phòng vệ sinh cho trẻ, khu vệ sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên đảm bảo không ô nhiễm môi trường; hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường; hệ thống nước sạch đảm bảo nước uống và nước sinh hoạt cho giáo viên, nhân viên và trẻ. Thu gom rác và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong tháng 3/2019

4 1 - Biên bản kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Nhà trường phối hợp cùng ban phụ huynh xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo Điều lệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành.
- Kế hoạch vận động tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc giáo dục trẻ. Giáo viên các lớp trao đổi hàng ngày mọi thông tin hoạt động của trẻ để phụ huynh kịp thời nắm bắt. Trong tháng 3/2019

2 - Tham mưu với các cấp và chính quyền địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ và UBND xã trong việc cải tạo, bảo vệ môi trường xung quanh trường. Phối hợp xây dựng môi trường thân thiện, học sinh tích cực. Trong tháng 3/2019

5 1 - Thực hiện nghiêm túc công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, GD trẻ theo qui định.
- Tổ chức đều đặn các hoạt động thể dục sáng và các HĐ ngoài trời nhằm giúp trẻ phối hợp các vận động với giác quan, thực hiện được các vận động cơ bản. Trong tháng 3/2019

2 - Giáo viên thường xuyên hướng dẫn trẻ thực hiện một số thao tác lao động tự phục vụ đơn giản, các kỹ năng tối thiểu trong ăn uống.
- Tổ chức cân đo chấm biểu đồ theo dõi phát triển cho trẻ. Trong tháng 3,4,5/2019

3 - Kế hoạch phòng chống SDD, béo phì phù hợp từng độ tuổi. Giảm tỷ lệ SDD. Trong tháng 3/2019

4 - Tạo mọi điều kiện để trẻ đến lớp đầy đủ hàng ngày.
- Tổ chức đánh giá trẻ hàng ngày, ở từng chủ đề theo mục tiêu, số trẻ đạt các mục tiêu theo từng tháng và chủ đề. Quan tâm các mục tiêu khó.
- Thường xuyên giáo dục trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, động viên, khích lệ trẻ trong hoạt động nêu gương cuối ngày, tuần.
- Tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động chăm sóc, tưới cây ở bồn hoa xung quanh trường. Trong tháng 3/2019


2. Đối với các tiêu chí Mức 4: Không đánh giá
VIII. Lập Bảng danh mục mã minh chứng:
Sau khi các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí; phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.
Bảng danh mục mã minh chứng được trình bày bảng theo chiều ngang của khổ A4 (có thể để riêng và sau đó để ở phần Phụ lục của báo cáo TĐG).
IX. Thời gian và nội dung hoạt động:Thời gian
Nội dung hoạt động
Tuần 1- 2
(6/3-15/3)
1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động TĐG
2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG.
3. Họp Hội đồng TĐG để:
- Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG;
- Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân;
- Dự thảo và ban hành Kế hoạch TĐG.
4. Phổ biến Kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan.
5. Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ TĐG cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường và các thành viên trong Hội đồng TĐG.
Tuần 3
(18/3-22/3) Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí.
Tuần 4
(24/3-29/3)
1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện:
- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí (tiếp theo việc tuần 2);
- Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được.
2. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.
3. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí.
Tuần 5-6
(1/4-12/4) Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí (tiếp theo việc tuần 3 - 5).
Tuần 8 - 9
(15/4-26/4)
Họp hội đồng TĐG để:
- Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động TĐG (nếu có);
- Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG;
- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng);
- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu có);
- Dự thảo báo cáo TĐG.
Tuần 10 -12
(29/4-12/5)
Họp Hội đồng TĐG để:
- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan (nếu có);
- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG;
- Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung;
- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường;
- Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG;
- Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG sau khi có các ý kiến góp ý;
- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng (nếu có).
Tuần 13-14
( 15/5-24/5)
1. Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành.
2. Gửi báo cáo TĐG và công văn trong đó có nội dung đã hoàn thành hoạt động TĐG cho cơ quan quản lý trực tiếp để lấy ý kiến.
3. Chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có).
4. Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).
5. Lưu trữ báo cáo TĐG, các minh chứng và các tài liệu liên quan theo quy định.
Tuần 15
(27/5-31/5) 1. Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn.
2. Cập nhật lại báo cáo TĐG (nếu cần) trước khi thực hiện việc đăng ký ĐGN với cơ quan có thẩm quyền.

Nơi nhận
- Phòng GD&ĐT T.Oai (để b/c); - Hội đồng TĐG (để th/h); - Lưu VP./.


TM. HỘI ÐỒNG
CHỦ TỊCH


Nguyễn Thị Tú uyênTRƯỜNG MẦM NON TAM HƯNG AKẾ HOẠCH TỰ ÐÁNH GIÁ

TP. HÀ NỘI - 2019

phßng gd&®t thanh oai
TRƯỜNG MN TAM HƯNG A

Số: 34/QĐ-H®t®g CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tam Hưng, ngày 04 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá trường mầm non Tam Hưng A

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TAM HƯNG A
- Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non;
- Công văn số 5942/BGD ĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non;
- Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục các cấp;
- Căn cứ công văn số 79/GD&ĐT ngày 21/02/2019 về việc triển khai công tác tự đánh giá các trường Mầm non;
Xét năng lực, trình độ công tác của Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường Mầm Non Tam Hưng A năm học 2018 - 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tự đánh giá trường Mầm non, theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VP./. HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thị Tú Uyên
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo Quyết định số 13/QĐh®t®g ngày 01 tháng 3 năm 2019)

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký
1 Nguyễn Thị Tú Uyên Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng
2 Nguyễn Thị Hiên Phó hiệu trưởng Phó CT hội đồng
3 Lê Thị Hoan Phó hiệu trưởng Thư ký hội đồng
4 Tào thị Hiền GV-Tổ trưởng tổ MG Uỷ viên hội đồng
5 Trần Thị Hà GV-Tổ phó tổ MG Uỷ viên hội đồng
6 Đỗ Thị Hồng Vân GV-Tổ phó tổ MG Uỷ viên hội đồng
7 Ngô Thị Hạnh GV-Tổ phó tổ MG Uỷ viên hội đồng
8 Nguyễn Thị Liên GV – Thanh tra nhân dân Uỷ viên hội đồng
9 Lê Thị Phương Thảo NV nuôi dưỡng Uỷ viên hội đồng
10 Nguyễn Thị Thúy Nguyệt Kế toán Uỷ viên hội đồng
11 Nguyễn Thị Lân Y tế Uỷ viên hội đồng
TRƯỜNG MẦM NON TAM HƯNG A
HỘI ÐỒNG TỰ ÐÁNH GIÁ

Số: 35/KH-MNTHA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Hưng, ngày 04 tháng 3 năm 2019
KẾ HOẠCH TỰ ÐÁNH GIÁ
I. Mục đích tự đánh giá:
- Xác định trường mầm non đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục.
- Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
II. Phạm vi tự đánh giá:
Trường mầm non Tam Hưng A triển khai hoạt động TĐG được quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT.
III. Công cụ tự đánh giá:
Công cụ TĐG là Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non; Công văn số 5942/BGD ĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục các cấp.
IV. Hội đồng tự đánh giá:
1. Thành phần Hội đồng TĐG:
Hội đồng TĐG được thành lập theo Quyết định số 34/QĐ-MNTHA ngày 04 tháng 3 năm 2019 của trường mầm non Tam Hưng A gồm 11 thành viên


TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký
1 Nguyễn Thị Tú Uyên Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng
2 Nguyễn Thị Hiên Phó hiệu trưởng Phó CT hội đồng
3 Lê Thị Hoan Phó hiệu trưởng Thư ký hội đồng
4 Tào thị Hiền GV-Tổ trưởng tổ MG Uỷ viên hội đồng
5 Trần Thị Hà GV-Tổ phó tổ MG Uỷ viên hội đồng
6 Đỗ Thị Hồng Vân GV-Tổ phó tổ MG Uỷ viên hội đồng
7 Ngô Thị Hạnh GV-Tổ phó tổ MG Uỷ viên hội đồng
8 Nguyễn Thị Liên GV – Thanh tra nhân dân Uỷ viên hội đồng
9 Lê Thị Phương Thảo NV nuôi dưỡng Uỷ viên hội đồng
10 Nguyễn Thị Thúy Nguyệt Kế toán Uỷ viên hội đồng
11 Nguyễn Thị Lân Y tế Uỷ viên hội đồng2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác:

TT Tên nhóm Loại nhóm Thành viên
1 Nhóm thư ký Nhóm thư ký Nguyễn Thị Thúy Nguyệt
Trần Thị Hà
Nguyễn Thị Liên
Ngô Thị Hạnh
2 Nhóm 1 Nhóm công tác Nguyễn Thị Tú Uyên
Nguyễn Thị Thúy Nguyệt
Nguyễn Thị Lân
3 Nhóm 2 Nhóm công tác Nguyễn Thị Hiên
Trần Thị Hà
4 Nhóm 3 Nhóm công tác Lê Thị Hoan
Lê Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Liên
5 Nhóm 4 Nhóm công tác Tào Thị Hiền
Ngô Thị Hạnh
Đỗ Thị Hồng Vân

3. Phân công thực hiện nhiệm vụ:
a. Nhóm thư ký: Giúp việc Hội đồng tự đánh giá, thực hiện công việc do Chủ tịch hội đồng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao
b. Các nhóm công tác, cá nhân:
Tiêu chuẩn Tiêu chí Nhóm, cá nhân thực hiện Ghi chú
1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - Nhóm 1: Nguyễn Thị Tú Uyên
Nguyễn Thị Thúy Nguyệt
Nguyễn Thị Lân
- Cá nhân PT: Nguyễn Thị Tú Uyên
2 1,2,3 - Nhóm 2: Nguyễn Thị Hiên
Trần Thị Hà
- Cá nhân PT: Nguyễn Thị Hiên
3 1,2,3,4,5,6 - Nhóm 3: Lê Thị Hoan
Lê Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Liên
- Cá nhân PT: Lê Thị Hoan
4 1,2 - Nhóm 3: Lê Thị Hoan
Lê Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Liên
- Cá nhân PT: Lê Thị Hoan
5 1,2,3,4 - Nhóm 3 : Tào Thị Hiền
Ngô Thị Hạnh
Đỗ Thị Hồng Vân
- Cá nhân PT: Tào Thị Hiền

V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá:
1. Thời gian: Tuần 1 tháng 3 năm 2019 (ngày 6/3/2019)
2. Thành phần: Ban giám hiệu, các thành viên trong hội đồng tự đánh giá của trường và toàn thể CB,GV,NV trong nhà trường.
3. Nội dung, chương trình tập huấn:
Hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá trường mầm non theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non; Công văn số 5942/BGD ĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục các cấp.
VI. Dự kiến các nguồn lực(nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính và các điều kiện liên quan khác) và thời điểm cần huy động
1. Đối với các tiêu chí Mức 1, 2 và 3:

Tiêu chuẩn Tiêu chí Các loại nguồn lực cần được huy động/cung cấp Thời điểm huy động Ghi chú
1 1 - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 được phòng GD&ĐT phê duyệt.
- Kế hoạch hoạt động, Nghị quyết của Hội đồng trường.
- Niêm yết công khai trên bảng thông tin, trên Cổng thông tin điện tử của nhà trường. Trong tháng 03/2019

2 - Quyết định thành lập Hội đồng trường.
- Kế hoạch hoạt động, biên bản họp, Nghị quyết của Hội đồng trường Trong tháng 03/2019

3 - Quyết định thành lập Chi bộ của Đảng ủy xã; Quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư, Phó bí thư chi bộ.
- Quyết định chuẩn y ban chấp hành hành CĐCS.
- Kế hoạch, Biên bản họp Chi bộ và CĐCS.
- Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó HT Trong tháng 03/2019

4 - Tham khảo ý kiến của tập thể chi bộ, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên kiện toàn các tổ chuyên môn.
- Kế hoạch hoạt động của năm, tháng và tuần theo từng thời điểm, chủ đề, đề ra kế hoạch sinh hoạt định kỳ của tổ.
- Tạo điều kiện các tổ thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ qui định. Trong tháng 03/2019

5 - Đón trẻ 24-36 tháng trong địa bàn kỳ II. Duy trì 18 nhóm, lớp.
- Các nhóm lớp trang trí lớp đẹp, hấp dẫn thu hút trẻ đến lớp.
- Đảm đảo tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 95-98% Trong tháng 03/2019

6 - Các quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản.
- Thực hiện tài chính công khai, kiểm tra tài chính đúng nguyên tắc. Quản lý tàn sản, nhà đất theo qui định.
- Sổ tài sản được theo dõi và cập nhật hàng năm.
- Thực hiện điều chuyển tài sản sau sát nhập đúng theo quy định. Trong tháng 04/2019

7 - Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân và nhà trường.
- Quyết định phân công công tác, phân công nhiệm vụ cho CBQL, giáo viên, nhân viên hàng năm. Trong tháng 03/2019

8 - Kế hoạch chỉ đạo công tác giáo dục của nhà trường
- Tổ chức triển khai thực hiện và quản lý các hoạt động GD ở tất cả các độ tuổi. Trong tháng 03/2019

9 - Quy chế dân chủ cơ sở; các kế hoạch của nhà trường đều được bàn bạc, thống nhất công khai trong nhà trường.
- Thực hiện báo cáo theo đúng quy định Trong tháng 3,5/2019

10 - Quyết định phân công nhiệm vụ đối với nhân viên bảo vệ.
- Kế hoạch và phân công cụ thể tới từng thành viên nhằm phối hợp giữ vững an ninh, trật tự trong đơn vị nhà trường.
- Kế hoạch cụ thể phòng, chống tai nạn thương tích và phòng chống cháy nổ, ngộ độc thực phẩm.
- Kế hoạch xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ. Trong tháng 03/2019

2 1 - Văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của Hiệu trưởng, Phó HT.
- Kết luận đánh giáo việc thực hiện nhiệm vụ hàng năm của BGH.
- Báo cáo đánh giáo chuẩn HT, PHT. Trong tháng 3,4,5/2019

2 - Quyết định phân công giáo viên.
- Danh sách giáo viên có thông tin về trình độ đào tạo.
- Kết quả đánh giá chuẩn NNGVMN. Trong tháng 3,4,5/2019

3 - Quyết định phân công nhân viên.
- Các nhân viên nấu ăn, bảo vệ được bồi dưỡng đầy đủ về nghiệp vụ.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách và nhân viên toàn trường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong tháng 3/2019

3 1 - Tu sửa cơ sở vật chất tất cả các điểm trường, khơi thông cống rãnh.
- Khuôn viên đảm bảo vệ sinh, phù hợp cảnh quan, môi trường thân thiện và AT cho trẻ; sân chơi, hiên chơi, hành lang của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi-cây xanh bố trí phù hợp với điều kiện của nhà trường AT, đảm bảo cho tất cả trẻ được sử dụng. Trong tháng 3/2019

2 - Phòng sinh hoạt chung sắp xếp gọn gàng.
- Sắp xếp, trang trí hiên chơi an toàn, trồng thêm cây, hoa.
- Đủ trang thiết bị (đèn, quạt điện) cho các nhóm lớp Trong tháng 3/2019

3 - Đảm bảo văn phòng luôn gọn, sạch.
- Bố trí phòng dành cho Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các biểu bảng được cập nhật thường xuyên. Trang bị đủ các phương tiện làm việc.
- Sắp xếp nhà để xe hợp lý ngay ngắn. Trong tháng 3/2019

4 - Đảm bảo bếp ăn luôn sạch sẽ, được chế biến theo nguyên tắc 1 chiều; có tủ lạnh để lưu mẫu thức ăn. Trong tháng 3/2019

5 - Kế hoạch mua sắm các đồ dùng, đồ chơi trong các lớp. Các đồ dùng được sử dụng thường xuyên và có hiệu quả.
- Giáo viên tổ chức cho trẻ sử dụng các đồ chơi tự tạo một cách linh hoạt, đồ chơi đảm bảo sự an toàn.
- Kế hoạch bảo quản, bảo trì các đồ dùng được thực hiện thường xuyên vào cuối năm. Trong tháng 3/2019

6 - Phòng vệ sinh cho trẻ, khu vệ sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên đảm bảo không ô nhiễm môi trường; hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường; hệ thống nước sạch đảm bảo nước uống và nước sinh hoạt cho giáo viên, nhân viên và trẻ. Thu gom rác và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong tháng 3/2019

4 1 - Biên bản kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Nhà trường phối hợp cùng ban phụ huynh xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo Điều lệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành.
- Kế hoạch vận động tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc giáo dục trẻ. Giáo viên các lớp trao đổi hàng ngày mọi thông tin hoạt động của trẻ để phụ huynh kịp thời nắm bắt. Trong tháng 3/2019

2 - Tham mưu với các cấp và chính quyền địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ và UBND xã trong việc cải tạo, bảo vệ môi trường xung quanh trường. Phối hợp xây dựng môi trường thân thiện, học sinh tích cực. Trong tháng 3/2019

5 1 - Thực hiện nghiêm túc công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, GD trẻ theo qui định.
- Tổ chức đều đặn các hoạt động thể dục sáng và các HĐ ngoài trời nhằm giúp trẻ phối hợp các vận động với giác quan, thực hiện được các vận động cơ bản. Trong tháng 3/2019

2 - Giáo viên thường xuyên hướng dẫn trẻ thực hiện một số thao tác lao động tự phục vụ đơn giản, các kỹ năng tối thiểu trong ăn uống.
- Tổ chức cân đo chấm biểu đồ theo dõi phát triển cho trẻ. Trong tháng 3,4,5/2019

3 - Kế hoạch phòng chống SDD, béo phì phù hợp từng độ tuổi. Giảm tỷ lệ SDD. Trong tháng 3/2019

4 - Tạo mọi điều kiện để trẻ đến lớp đầy đủ hàng ngày.
- Tổ chức đánh giá trẻ hàng ngày, ở từng chủ đề theo mục tiêu, số trẻ đạt các mục tiêu theo từng tháng và chủ đề. Quan tâm các mục tiêu khó.
- Thường xuyên giáo dục trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, động viên, khích lệ trẻ trong hoạt động nêu gương cuối ngày, tuần.
- Tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động chăm sóc, tưới cây ở bồn hoa xung quanh trường. Trong tháng 3/2019


2. Đối với các tiêu chí Mức 4: Không đánh giá
VIII. Lập Bảng danh mục mã minh chứng:
Sau khi các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí; phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.
Bảng danh mục mã minh chứng được trình bày bảng theo chiều ngang của khổ A4 (có thể để riêng và sau đó để ở phần Phụ lục của báo cáo TĐG).
IX. Thời gian và nội dung hoạt động:Thời gian
Nội dung hoạt động
Tuần 1- 2
(6/3-15/3)
1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động TĐG
2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG.
3. Họp Hội đồng TĐG để:
- Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG;
- Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân;
- Dự thảo và ban hành Kế hoạch TĐG.
4. Phổ biến Kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan.
5. Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ TĐG cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường và các thành viên trong Hội đồng TĐG.
Tuần 3
(18/3-22/3) Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí.
Tuần 4
(24/3-29/3)
1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện:
- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí (tiếp theo việc tuần 2);
- Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được.
2. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.
3. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí.
Tuần 5-6
(1/4-12/4) Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí (tiếp theo việc tuần 3 - 5).
Tuần 8 - 9
(15/4-26/4)
Họp hội đồng TĐG để:
- Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động TĐG (nếu có);
- Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG;
- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng);
- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu có);
- Dự thảo báo cáo TĐG.
Tuần 10 -12
(29/4-12/5)
Họp Hội đồng TĐG để:
- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan (nếu có);
- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG;
- Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung;
- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường;
- Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG;
- Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG sau khi có các ý kiến góp ý;
- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng (nếu có).
Tuần 13-14
( 15/5-24/5)
1. Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành.
2. Gửi báo cáo TĐG và công văn trong đó có nội dung đã hoàn thành hoạt động TĐG cho cơ quan quản lý trực tiếp để lấy ý kiến.
3. Chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có).
4. Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).
5. Lưu trữ báo cáo TĐG, các minh chứng và các tài liệu liên quan theo quy định.
Tuần 15
(27/5-31/5) 1. Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn.
2. Cập nhật lại báo cáo TĐG (nếu cần) trước khi thực hiện việc đăng ký ĐGN với cơ quan có thẩm quyền.

Nơi nhận
- Phòng GD&ĐT T.Oai (để b/c); - Hội đồng TĐG (để th/h); - Lưu VP./.


TM. HỘI ÐỒNG
CHỦ TỊCH


Nguyễn Thị Tú uyên


Kế hoạch tư đánh giá trường mầm non Tam Hưng A


TRƯỜNG MẦM NON TAM HƯNG AKẾ HOẠCH TỰ ÐÁNH GIÁ

TP. HÀ NỘI - 2019
 
phßng gd&®t thanh oai
TRƯỜNG MN TAM HƯNG A
 
 

Số: 34/QĐ-H®t®g
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Tam Hưng, ngày 04 tháng  3  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá trường mầm non Tam Hưng A

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TAM HƯNG A
- Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non;
- Công văn số 5942/BGD ĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non;
- Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục các cấp;
- Căn cứ công văn số 79/GD&ĐT ngày 21/02/2019 về việc triển khai công tác tự đánh giá các trường Mầm non;
Xét năng lực, trình độ công tác của Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường Mầm Non Tam Hưng A năm học 2018 - 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tự đánh giá trường Mầm non, theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VP./.     
HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thị Tú Uyên
DANH SÁCH  HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo Quyết định số 13/QĐh®t®g  ngày 01 tháng 3 năm 2019)
 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký
1 Nguyễn Thị Tú Uyên Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng  
2 Nguyễn Thị Hiên Phó hiệu trưởng Phó CT hội đồng  
3 Lê Thị Hoan Phó hiệu trưởng Thư ký hội đồng  
4 Tào thị Hiền GV-Tổ trưởng tổ MG Uỷ viên hội đồng  
5 Trần Thị Hà GV-Tổ phó tổ MG Uỷ viên hội đồng  
6 Đỗ Thị Hồng Vân GV-Tổ phó tổ MG Uỷ viên hội đồng  
7 Ngô Thị Hạnh GV-Tổ phó tổ MG Uỷ viên hội đồng  
8 Nguyễn Thị Liên GV – Thanh tra nhân dân Uỷ viên hội đồng  
9 Lê Thị Phương Thảo NV nuôi dưỡng Uỷ viên hội đồng  
10 Nguyễn Thị Thúy Nguyệt Kế toán Uỷ viên hội đồng  
11 Nguyễn Thị Lân Y tế Uỷ viên hội đồng   
TRƯỜNG MẦM NON TAM HƯNG A
HỘI ÐỒNG TỰ ÐÁNH GIÁ

Số: 35/KH-MNTHA

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Hưng, ngày 04 tháng 3 năm 2019
KẾ HOẠCH TỰ ÐÁNH GIÁ
I. Mục đích tự đánh giá:
- Xác định trường mầm non đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục.
- Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
II. Phạm vi tự đánh giá:
Trường mầm non Tam Hưng A triển khai hoạt động TĐG được quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT.
III. Công cụ tự đánh giá:
Công cụ TĐG là Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non; Công văn số 5942/BGD ĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục các cấp.
IV. Hội đồng tự đánh giá:
1. Thành phần Hội đồng TĐG:
         Hội đồng TĐG được thành lập theo Quyết định số 34/QĐ-MNTHA ngày 04  tháng 3 năm 2019 của trường mầm non Tam Hưng A gồm 11 thành viên

 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký
1 Nguyễn Thị Tú Uyên Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng  
2 Nguyễn Thị Hiên Phó hiệu trưởng Phó CT hội đồng  
3 Lê Thị Hoan Phó hiệu trưởng Thư ký hội đồng  
4 Tào thị Hiền GV-Tổ trưởng tổ MG Uỷ viên hội đồng  
5 Trần Thị Hà GV-Tổ phó tổ MG Uỷ viên hội đồng  
6 Đỗ Thị Hồng Vân GV-Tổ phó tổ MG Uỷ viên hội đồng  
7 Ngô Thị Hạnh GV-Tổ phó tổ MG Uỷ viên hội đồng  
8 Nguyễn Thị Liên GV – Thanh tra nhân dân Uỷ viên hội đồng  
9 Lê Thị Phương Thảo NV nuôi dưỡng Uỷ viên hội đồng  
10 Nguyễn Thị Thúy Nguyệt Kế toán Uỷ viên hội đồng  
11 Nguyễn Thị Lân Y tế Uỷ viên hội đồng  2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác:  
 
TT Tên nhóm Loại nhóm Thành viên
1 Nhóm thư ký Nhóm thư ký Nguyễn Thị Thúy Nguyệt
Trần Thị Hà
Nguyễn Thị Liên
Ngô Thị Hạnh
2 Nhóm 1 Nhóm công tác Nguyễn Thị Tú Uyên
Nguyễn Thị Thúy Nguyệt
Nguyễn Thị Lân
3 Nhóm 2 Nhóm công tác Nguyễn Thị Hiên
Trần Thị Hà
4 Nhóm 3 Nhóm công tác Lê Thị Hoan
Lê Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Liên
5 Nhóm 4 Nhóm công tác Tào Thị Hiền
Ngô Thị Hạnh
Đỗ Thị Hồng Vân

3. Phân công thực hiện nhiệm vụ:
a. Nhóm thư ký: Giúp việc Hội đồng tự đánh giá, thực hiện công việc do Chủ tịch hội đồng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao
b. Các nhóm công tác, cá nhân:
Tiêu chuẩn Tiêu chí Nhóm, cá nhân thực hiện Ghi chú
1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - Nhóm 1: Nguyễn Thị Tú Uyên
Nguyễn Thị Thúy Nguyệt
Nguyễn Thị Lân
- Cá nhân PT: Nguyễn Thị Tú Uyên
 
2 1,2,3 - Nhóm 2: Nguyễn Thị Hiên
Trần Thị Hà
- Cá nhân PT: Nguyễn Thị Hiên
 
3 1,2,3,4,5,6 - Nhóm 3: Lê Thị Hoan
Lê Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Liên
- Cá nhân PT: Lê Thị Hoan
 
4 1,2 - Nhóm 3: Lê Thị Hoan
Lê Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Liên
- Cá nhân PT: Lê Thị Hoan
 
5 1,2,3,4 - Nhóm 3 : Tào Thị Hiền
Ngô Thị Hạnh
Đỗ Thị Hồng Vân
- Cá nhân PT: Tào Thị Hiền
 

V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá:
1. Thời gian: Tuần 1 tháng 3 năm 2019 (ngày 6/3/2019)
2. Thành phần: Ban giám hiệu, các thành viên trong hội đồng tự đánh giá của trường và toàn thể CB,GV,NV trong nhà trường.
3. Nội dung, chương trình tập huấn:
Hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá trường mầm non theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non; Công văn số 5942/BGD ĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục các cấp.
VI. Dự kiến các nguồn lực(nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính và các điều kiện liên quan khác) và thời điểm cần huy động
1. Đối với các tiêu chí Mức 1, 2 và 3:
 
Tiêu chuẩn Tiêu chí Các loại nguồn lực cần được huy động/cung cấp Thời điểm huy động Ghi chú
1 1 - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học  2018-2019 được phòng GD&ĐT phê duyệt.
- Kế hoạch hoạt động, Nghị quyết của Hội đồng trường.
- Niêm yết công khai trên bảng thông tin, trên Cổng thông tin điện tử của nhà trường.
Trong tháng 03/2019
 
  2 - Quyết định thành lập Hội đồng trường.
- Kế hoạch hoạt động, biên bản họp, Nghị quyết của Hội đồng trường
Trong tháng 03/2019
 
  3 - Quyết định thành lập Chi bộ của Đảng ủy xã; Quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư, Phó bí thư chi bộ.
- Quyết định chuẩn y ban chấp hành hành CĐCS.
- Kế hoạch, Biên bản họp Chi bộ và CĐCS.
- Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó HT
Trong tháng 03/2019
 
  4 - Tham khảo ý kiến của tập thể chi bộ, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên kiện toàn các tổ chuyên môn.
- Kế hoạch hoạt động của năm, tháng và tuần theo từng thời điểm, chủ đề, đề ra kế hoạch sinh hoạt định kỳ của tổ.
- Tạo điều kiện các tổ thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ qui định.
Trong tháng 03/2019
 
  5 - Đón trẻ 24-36 tháng trong địa bàn kỳ II. Duy trì 18 nhóm, lớp.
- Các nhóm lớp trang trí lớp đẹp, hấp dẫn thu hút trẻ đến lớp.
- Đảm đảo tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 95-98%
Trong tháng 03/2019
 
  6 -  Các quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản.
- Thực hiện tài chính công khai, kiểm tra tài chính đúng nguyên tắc. Quản lý tàn sản, nhà đất theo qui định.
- Sổ tài sản được theo dõi và cập nhật hàng năm.
- Thực hiện điều chuyển tài sản sau sát nhập đúng theo quy định.
Trong tháng 04/2019
 
  7 - Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân và nhà trường.
- Quyết định phân công công tác, phân công nhiệm vụ cho CBQL, giáo viên, nhân viên hàng năm.
Trong tháng 03/2019
 
  8 - Kế hoạch chỉ đạo công tác giáo dục của nhà trường
- Tổ chức triển khai thực hiện và quản lý các hoạt động GD ở tất cả các độ tuổi.
Trong tháng 03/2019
 
  9 - Quy chế dân chủ cơ sở; các kế hoạch của nhà trường đều được bàn bạc, thống nhất công khai trong nhà  trường.
- Thực hiện báo cáo theo đúng quy định
Trong tháng 3,5/2019
 
  10 - Quyết định phân công nhiệm vụ đối với nhân viên bảo vệ.
- Kế hoạch và phân công cụ thể tới từng thành viên nhằm phối hợp giữ vững an ninh, trật tự trong đơn vị nhà trường.
- Kế hoạch cụ thể phòng, chống tai nạn thương tích và phòng chống cháy nổ, ngộ độc thực phẩm.
- Kế hoạch xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.
Trong tháng 03/2019
 
2 1 - Văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của Hiệu trưởng, Phó HT.
- Kết luận đánh giáo việc thực hiện nhiệm vụ hàng năm của BGH.
- Báo cáo đánh giáo chuẩn HT, PHT.
Trong tháng 3,4,5/2019
 
  2 - Quyết định phân công giáo viên.
- Danh sách giáo viên có thông tin về trình độ đào tạo.
- Kết quả đánh giá chuẩn NNGVMN.
Trong tháng 3,4,5/2019
 
  3 - Quyết định phân công nhân viên.
- Các nhân viên nấu ăn, bảo vệ được bồi dưỡng đầy đủ về nghiệp vụ.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách và nhân viên toàn trường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Trong tháng 3/2019
 
3 1 - Tu sửa cơ sở vật chất tất cả các điểm trường, khơi thông cống rãnh.
- Khuôn viên đảm bảo vệ sinh, phù hợp cảnh quan, môi trường thân thiện và AT cho trẻ; sân chơi, hiên chơi, hành lang của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi-cây xanh bố trí phù hợp với điều kiện của nhà trường AT, đảm bảo cho tất cả trẻ được sử dụng.
Trong tháng 3/2019
 
  2 - Phòng sinh hoạt chung sắp xếp gọn gàng.
- Sắp xếp, trang trí hiên chơi an toàn, trồng thêm cây, hoa.
- Đủ trang thiết bị (đèn, quạt điện) cho các nhóm lớp
Trong tháng 3/2019
 
  3 - Đảm bảo văn phòng luôn gọn, sạch.
- Bố trí phòng dành cho Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các biểu bảng được cập nhật thường xuyên. Trang bị đủ các phương tiện làm việc.
- Sắp xếp nhà để xe  hợp lý ngay ngắn.
Trong tháng 3/2019
 
  4 - Đảm bảo bếp ăn luôn sạch sẽ, được chế biến theo nguyên tắc 1 chiều; có tủ lạnh để lưu mẫu thức ăn. Trong tháng 3/2019
 
  5 - Kế hoạch mua sắm các đồ dùng, đồ chơi trong các lớp. Các đồ dùng được sử dụng thường xuyên và có hiệu quả.
- Giáo viên tổ chức cho trẻ sử dụng các đồ chơi tự tạo một cách linh hoạt, đồ chơi đảm bảo sự an toàn.
- Kế hoạch bảo quản, bảo trì các đồ dùng được thực hiện thường xuyên vào cuối năm.
Trong tháng 3/2019
 
  6 - Phòng vệ sinh cho trẻ, khu vệ sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên đảm bảo không ô nhiễm môi trường; hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường; hệ thống nước sạch đảm bảo nước uống và nước sinh hoạt cho giáo viên, nhân viên và trẻ. Thu gom rác và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong tháng 3/2019
 
4 1 - Biên bản kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Nhà trường phối hợp cùng ban phụ huynh xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo Điều lệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành.
- Kế hoạch vận động tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc giáo dục trẻ. Giáo viên các lớp trao đổi hàng ngày mọi thông tin hoạt động của trẻ để phụ huynh kịp thời nắm bắt.
Trong tháng 3/2019
 
  2 - Tham mưu với các cấp và chính quyền địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ và UBND xã trong việc cải tạo, bảo vệ môi trường xung quanh trường. Phối hợp xây dựng môi trường thân thiện, học sinh tích cực. Trong tháng 3/2019
 
5 1 - Thực hiện nghiêm túc công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, GD trẻ theo qui định.
- Tổ chức đều đặn các hoạt động thể dục sáng và các HĐ ngoài trời nhằm giúp trẻ phối hợp các vận động với giác quan, thực hiện được các vận động cơ bản.
Trong tháng 3/2019
 
  2 - Giáo viên thường xuyên hướng dẫn trẻ thực hiện một số thao tác lao động tự phục vụ đơn giản, các kỹ năng tối thiểu trong ăn uống.
- Tổ chức cân đo chấm biểu đồ theo dõi phát triển cho trẻ.
Trong tháng 3,4,5/2019
 
  3 - Kế hoạch phòng chống SDD, béo phì phù hợp từng độ tuổi. Giảm tỷ lệ SDD. Trong tháng 3/2019
 
  4 - Tạo mọi điều kiện để trẻ đến lớp đầy đủ hàng ngày.
- Tổ chức đánh giá trẻ hàng ngày, ở từng chủ đề  theo mục tiêu, số trẻ đạt các mục tiêu theo từng tháng và chủ đề. Quan tâm các mục tiêu khó.
- Thường xuyên giáo dục trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, động viên, khích lệ trẻ trong hoạt động nêu gương cuối ngày, tuần.
- Tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động chăm sóc, tưới cây ở bồn hoa xung quanh trường.
Trong tháng 3/2019
 

2. Đối với các tiêu chí Mức 4: Không đánh giá
VIII. Lập Bảng danh mục mã minh chứng:
Sau khi các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí; phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.
Bảng danh mục mã minh chứng được trình bày bảng theo chiều ngang của khổ A4 (có thể để riêng và sau đó để ở phần Phụ lục của báo cáo TĐG).
IX. Thời gian và nội dung hoạt động:


 

Thời gian

Nội dung hoạt động

Tuần 1- 2
(6/3-15/3)
 
1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động TĐG
2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG.
3. Họp Hội đồng TĐG để:
- Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG;
- Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân;
- Dự thảo và ban hành Kế hoạch TĐG.
4. Phổ biến Kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan.
5. Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ TĐG cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường và các thành viên trong Hội đồng TĐG.
Tuần 3
(18/3-22/3)
Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí.
Tuần 4
(24/3-29/3)
 
1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện:
- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí (tiếp theo việc tuần 2);
- Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được.
2. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.
3. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí.
Tuần 5-6
(1/4-12/4)
Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí (tiếp theo việc tuần 3 - 5).
Tuần 8 - 9
(15/4-26/4)
 
Họp hội đồng TĐG để:
- Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động TĐG (nếu có);
- Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG;
- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng);
- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu có);
- Dự thảo báo cáo TĐG.
Tuần 10 -12
(29/4-12/5)
 
Họp Hội đồng TĐG để:
- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan (nếu có);
- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG;
- Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung;
- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường;
- Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG;
- Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG sau khi có các ý kiến góp ý;
- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng (nếu có).
Tuần 13-14
( 15/5-24/5)
 
1. Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành.
2. Gửi báo cáo TĐG và công văn trong đó có nội dung đã hoàn thành hoạt động TĐG cho cơ quan quản lý trực tiếp để lấy ý kiến.
3. Chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có).
4. Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).
5. Lưu trữ báo cáo TĐG, các minh chứng và các tài liệu liên quan theo quy định.
Tuần 15
(27/5-31/5)
1. Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn.
2. Cập nhật lại báo cáo TĐG (nếu cần) trước khi thực hiện việc đăng ký ĐGN với cơ quan có thẩm quyền.
 
Nơi nhận
- Phòng GD&ĐT T.Oai (để b/c);                                     - Hội đồng TĐG (để th/h);                                       - Lưu VP./.


 
TM. HỘI ÐỒNG
CHỦ TỊCH


Nguyễn Thị Tú uyên
 


TRƯỜNG MẦM NON TAM HƯNG AKẾ HOẠCH TỰ ÐÁNH GIÁ

TP. HÀ NỘI - 2019
 
phßng gd&®t thanh oai
TRƯỜNG MN TAM HƯNG A
 
 

Số: 34/QĐ-H®t®g
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Tam Hưng, ngày 04 tháng  3  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá trường mầm non Tam Hưng A

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TAM HƯNG A
- Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non;
- Công văn số 5942/BGD ĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non;
- Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục các cấp;
- Căn cứ công văn số 79/GD&ĐT ngày 21/02/2019 về việc triển khai công tác tự đánh giá các trường Mầm non;
Xét năng lực, trình độ công tác của Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường Mầm Non Tam Hưng A năm học 2018 - 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tự đánh giá trường Mầm non, theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VP./.     
HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thị Tú Uyên
DANH SÁCH  HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo Quyết định số 13/QĐh®t®g  ngày 01 tháng 3 năm 2019)
 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký
1 Nguyễn Thị Tú Uyên Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng  
2 Nguyễn Thị Hiên Phó hiệu trưởng Phó CT hội đồng  
3 Lê Thị Hoan Phó hiệu trưởng Thư ký hội đồng  
4 Tào thị Hiền GV-Tổ trưởng tổ MG Uỷ viên hội đồng  
5 Trần Thị Hà GV-Tổ phó tổ MG Uỷ viên hội đồng  
6 Đỗ Thị Hồng Vân GV-Tổ phó tổ MG Uỷ viên hội đồng  
7 Ngô Thị Hạnh GV-Tổ phó tổ MG Uỷ viên hội đồng  
8 Nguyễn Thị Liên GV – Thanh tra nhân dân Uỷ viên hội đồng  
9 Lê Thị Phương Thảo NV nuôi dưỡng Uỷ viên hội đồng  
10 Nguyễn Thị Thúy Nguyệt Kế toán Uỷ viên hội đồng  
11 Nguyễn Thị Lân Y tế Uỷ viên hội đồng   
TRƯỜNG MẦM NON TAM HƯNG A
HỘI ÐỒNG TỰ ÐÁNH GIÁ

Số: 35/KH-MNTHA

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Hưng, ngày 04 tháng 3 năm 2019
KẾ HOẠCH TỰ ÐÁNH GIÁ
I. Mục đích tự đánh giá:
- Xác định trường mầm non đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục.
- Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
II. Phạm vi tự đánh giá:
Trường mầm non Tam Hưng A triển khai hoạt động TĐG được quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT.
III. Công cụ tự đánh giá:
Công cụ TĐG là Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non; Công văn số 5942/BGD ĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục các cấp.
IV. Hội đồng tự đánh giá:
1. Thành phần Hội đồng TĐG:
         Hội đồng TĐG được thành lập theo Quyết định số 34/QĐ-MNTHA ngày 04  tháng 3 năm 2019 của trường mầm non Tam Hưng A gồm 11 thành viên

 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký
1 Nguyễn Thị Tú Uyên Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng  
2 Nguyễn Thị Hiên Phó hiệu trưởng Phó CT hội đồng  
3 Lê Thị Hoan Phó hiệu trưởng Thư ký hội đồng  
4 Tào thị Hiền GV-Tổ trưởng tổ MG Uỷ viên hội đồng  
5 Trần Thị Hà GV-Tổ phó tổ MG Uỷ viên hội đồng  
6 Đỗ Thị Hồng Vân GV-Tổ phó tổ MG Uỷ viên hội đồng  
7 Ngô Thị Hạnh GV-Tổ phó tổ MG Uỷ viên hội đồng  
8 Nguyễn Thị Liên GV – Thanh tra nhân dân Uỷ viên hội đồng  
9 Lê Thị Phương Thảo NV nuôi dưỡng Uỷ viên hội đồng  
10 Nguyễn Thị Thúy Nguyệt Kế toán Uỷ viên hội đồng  
11 Nguyễn Thị Lân Y tế Uỷ viên hội đồng  2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác:  
 
TT Tên nhóm Loại nhóm Thành viên
1 Nhóm thư ký Nhóm thư ký Nguyễn Thị Thúy Nguyệt
Trần Thị Hà
Nguyễn Thị Liên
Ngô Thị Hạnh
2 Nhóm 1 Nhóm công tác Nguyễn Thị Tú Uyên
Nguyễn Thị Thúy Nguyệt
Nguyễn Thị Lân
3 Nhóm 2 Nhóm công tác Nguyễn Thị Hiên
Trần Thị Hà
4 Nhóm 3 Nhóm công tác Lê Thị Hoan
Lê Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Liên
5 Nhóm 4 Nhóm công tác Tào Thị Hiền
Ngô Thị Hạnh
Đỗ Thị Hồng Vân

3. Phân công thực hiện nhiệm vụ:
a. Nhóm thư ký: Giúp việc Hội đồng tự đánh giá, thực hiện công việc do Chủ tịch hội đồng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao
b. Các nhóm công tác, cá nhân:
Tiêu chuẩn Tiêu chí Nhóm, cá nhân thực hiện Ghi chú
1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - Nhóm 1: Nguyễn Thị Tú Uyên
Nguyễn Thị Thúy Nguyệt
Nguyễn Thị Lân
- Cá nhân PT: Nguyễn Thị Tú Uyên
 
2 1,2,3 - Nhóm 2: Nguyễn Thị Hiên
Trần Thị Hà
- Cá nhân PT: Nguyễn Thị Hiên
 
3 1,2,3,4,5,6 - Nhóm 3: Lê Thị Hoan
Lê Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Liên
- Cá nhân PT: Lê Thị Hoan
 
4 1,2 - Nhóm 3: Lê Thị Hoan
Lê Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Liên
- Cá nhân PT: Lê Thị Hoan
 
5 1,2,3,4 - Nhóm 3 : Tào Thị Hiền
Ngô Thị Hạnh
Đỗ Thị Hồng Vân
- Cá nhân PT: Tào Thị Hiền
 

V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá:
1. Thời gian: Tuần 1 tháng 3 năm 2019 (ngày 6/3/2019)
2. Thành phần: Ban giám hiệu, các thành viên trong hội đồng tự đánh giá của trường và toàn thể CB,GV,NV trong nhà trường.
3. Nội dung, chương trình tập huấn:
Hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá trường mầm non theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non; Công văn số 5942/BGD ĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục các cấp.
VI. Dự kiến các nguồn lực(nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính và các điều kiện liên quan khác) và thời điểm cần huy động
1. Đối với các tiêu chí Mức 1, 2 và 3:
 
Tiêu chuẩn Tiêu chí Các loại nguồn lực cần được huy động/cung cấp Thời điểm huy động Ghi chú
1 1 - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học  2018-2019 được phòng GD&ĐT phê duyệt.
- Kế hoạch hoạt động, Nghị quyết của Hội đồng trường.
- Niêm yết công khai trên bảng thông tin, trên Cổng thông tin điện tử của nhà trường.
Trong tháng 03/2019
 
  2 - Quyết định thành lập Hội đồng trường.
- Kế hoạch hoạt động, biên bản họp, Nghị quyết của Hội đồng trường
Trong tháng 03/2019
 
  3 - Quyết định thành lập Chi bộ của Đảng ủy xã; Quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư, Phó bí thư chi bộ.
- Quyết định chuẩn y ban chấp hành hành CĐCS.
- Kế hoạch, Biên bản họp Chi bộ và CĐCS.
- Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó HT
Trong tháng 03/2019
 
  4 - Tham khảo ý kiến của tập thể chi bộ, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên kiện toàn các tổ chuyên môn.
- Kế hoạch hoạt động của năm, tháng và tuần theo từng thời điểm, chủ đề, đề ra kế hoạch sinh hoạt định kỳ của tổ.
- Tạo điều kiện các tổ thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ qui định.
Trong tháng 03/2019
 
  5 - Đón trẻ 24-36 tháng trong địa bàn kỳ II. Duy trì 18 nhóm, lớp.
- Các nhóm lớp trang trí lớp đẹp, hấp dẫn thu hút trẻ đến lớp.
- Đảm đảo tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 95-98%
Trong tháng 03/2019
 
  6 -  Các quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản.
- Thực hiện tài chính công khai, kiểm tra tài chính đúng nguyên tắc. Quản lý tàn sản, nhà đất theo qui định.
- Sổ tài sản được theo dõi và cập nhật hàng năm.
- Thực hiện điều chuyển tài sản sau sát nhập đúng theo quy định.
Trong tháng 04/2019
 
  7 - Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân và nhà trường.
- Quyết định phân công công tác, phân công nhiệm vụ cho CBQL, giáo viên, nhân viên hàng năm.
Trong tháng 03/2019
 
  8 - Kế hoạch chỉ đạo công tác giáo dục của nhà trường
- Tổ chức triển khai thực hiện và quản lý các hoạt động GD ở tất cả các độ tuổi.
Trong tháng 03/2019
 
  9 - Quy chế dân chủ cơ sở; các kế hoạch của nhà trường đều được bàn bạc, thống nhất công khai trong nhà  trường.
- Thực hiện báo cáo theo đúng quy định
Trong tháng 3,5/2019
 
  10 - Quyết định phân công nhiệm vụ đối với nhân viên bảo vệ.
- Kế hoạch và phân công cụ thể tới từng thành viên nhằm phối hợp giữ vững an ninh, trật tự trong đơn vị nhà trường.
- Kế hoạch cụ thể phòng, chống tai nạn thương tích và phòng chống cháy nổ, ngộ độc thực phẩm.
- Kế hoạch xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.
Trong tháng 03/2019
 
2 1 - Văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của Hiệu trưởng, Phó HT.
- Kết luận đánh giáo việc thực hiện nhiệm vụ hàng năm của BGH.
- Báo cáo đánh giáo chuẩn HT, PHT.
Trong tháng 3,4,5/2019
 
  2 - Quyết định phân công giáo viên.
- Danh sách giáo viên có thông tin về trình độ đào tạo.
- Kết quả đánh giá chuẩn NNGVMN.
Trong tháng 3,4,5/2019
 
  3 - Quyết định phân công nhân viên.
- Các nhân viên nấu ăn, bảo vệ được bồi dưỡng đầy đủ về nghiệp vụ.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách và nhân viên toàn trường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Trong tháng 3/2019
 
3 1 - Tu sửa cơ sở vật chất tất cả các điểm trường, khơi thông cống rãnh.
- Khuôn viên đảm bảo vệ sinh, phù hợp cảnh quan, môi trường thân thiện và AT cho trẻ; sân chơi, hiên chơi, hành lang của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi-cây xanh bố trí phù hợp với điều kiện của nhà trường AT, đảm bảo cho tất cả trẻ được sử dụng.
Trong tháng 3/2019
 
  2 - Phòng sinh hoạt chung sắp xếp gọn gàng.
- Sắp xếp, trang trí hiên chơi an toàn, trồng thêm cây, hoa.
- Đủ trang thiết bị (đèn, quạt điện) cho các nhóm lớp
Trong tháng 3/2019
 
  3 - Đảm bảo văn phòng luôn gọn, sạch.
- Bố trí phòng dành cho Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các biểu bảng được cập nhật thường xuyên. Trang bị đủ các phương tiện làm việc.
- Sắp xếp nhà để xe  hợp lý ngay ngắn.
Trong tháng 3/2019
 
  4 - Đảm bảo bếp ăn luôn sạch sẽ, được chế biến theo nguyên tắc 1 chiều; có tủ lạnh để lưu mẫu thức ăn. Trong tháng 3/2019
 
  5 - Kế hoạch mua sắm các đồ dùng, đồ chơi trong các lớp. Các đồ dùng được sử dụng thường xuyên và có hiệu quả.
- Giáo viên tổ chức cho trẻ sử dụng các đồ chơi tự tạo một cách linh hoạt, đồ chơi đảm bảo sự an toàn.
- Kế hoạch bảo quản, bảo trì các đồ dùng được thực hiện thường xuyên vào cuối năm.
Trong tháng 3/2019
 
  6 - Phòng vệ sinh cho trẻ, khu vệ sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên đảm bảo không ô nhiễm môi trường; hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường; hệ thống nước sạch đảm bảo nước uống và nước sinh hoạt cho giáo viên, nhân viên và trẻ. Thu gom rác và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong tháng 3/2019
 
4 1 - Biên bản kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Nhà trường phối hợp cùng ban phụ huynh xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo Điều lệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành.
- Kế hoạch vận động tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc giáo dục trẻ. Giáo viên các lớp trao đổi hàng ngày mọi thông tin hoạt động của trẻ để phụ huynh kịp thời nắm bắt.
Trong tháng 3/2019
 
  2 - Tham mưu với các cấp và chính quyền địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ và UBND xã trong việc cải tạo, bảo vệ môi trường xung quanh trường. Phối hợp xây dựng môi trường thân thiện, học sinh tích cực. Trong tháng 3/2019
 
5 1 - Thực hiện nghiêm túc công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, GD trẻ theo qui định.
- Tổ chức đều đặn các hoạt động thể dục sáng và các HĐ ngoài trời nhằm giúp trẻ phối hợp các vận động với giác quan, thực hiện được các vận động cơ bản.
Trong tháng 3/2019
 
  2 - Giáo viên thường xuyên hướng dẫn trẻ thực hiện một số thao tác lao động tự phục vụ đơn giản, các kỹ năng tối thiểu trong ăn uống.
- Tổ chức cân đo chấm biểu đồ theo dõi phát triển cho trẻ.
Trong tháng 3,4,5/2019
 
  3 - Kế hoạch phòng chống SDD, béo phì phù hợp từng độ tuổi. Giảm tỷ lệ SDD. Trong tháng 3/2019
 
  4 - Tạo mọi điều kiện để trẻ đến lớp đầy đủ hàng ngày.
- Tổ chức đánh giá trẻ hàng ngày, ở từng chủ đề  theo mục tiêu, số trẻ đạt các mục tiêu theo từng tháng và chủ đề. Quan tâm các mục tiêu khó.
- Thường xuyên giáo dục trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, động viên, khích lệ trẻ trong hoạt động nêu gương cuối ngày, tuần.
- Tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động chăm sóc, tưới cây ở bồn hoa xung quanh trường.
Trong tháng 3/2019
 

2. Đối với các tiêu chí Mức 4: Không đánh giá
VIII. Lập Bảng danh mục mã minh chứng:
Sau khi các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí; phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.
Bảng danh mục mã minh chứng được trình bày bảng theo chiều ngang của khổ A4 (có thể để riêng và sau đó để ở phần Phụ lục của báo cáo TĐG).
IX. Thời gian và nội dung hoạt động:


 

Thời gian

Nội dung hoạt động

Tuần 1- 2
(6/3-15/3)
 
1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động TĐG
2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG.
3. Họp Hội đồng TĐG để:
- Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG;
- Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân;
- Dự thảo và ban hành Kế hoạch TĐG.
4. Phổ biến Kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan.
5. Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ TĐG cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường và các thành viên trong Hội đồng TĐG.
Tuần 3
(18/3-22/3)
Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí.
Tuần 4
(24/3-29/3)
 
1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện:
- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí (tiếp theo việc tuần 2);
- Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được.
2. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.
3. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí.
Tuần 5-6
(1/4-12/4)
Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí (tiếp theo việc tuần 3 - 5).
Tuần 8 - 9
(15/4-26/4)
 
Họp hội đồng TĐG để:
- Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động TĐG (nếu có);
- Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG;
- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng);
- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu có);
- Dự thảo báo cáo TĐG.
Tuần 10 -12
(29/4-12/5)
 
Họp Hội đồng TĐG để:
- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan (nếu có);
- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG;
- Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung;
- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường;
- Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG;
- Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG sau khi có các ý kiến góp ý;
- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng (nếu có).
Tuần 13-14
( 15/5-24/5)
 
1. Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành.
2. Gửi báo cáo TĐG và công văn trong đó có nội dung đã hoàn thành hoạt động TĐG cho cơ quan quản lý trực tiếp để lấy ý kiến.
3. Chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có).
4. Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).
5. Lưu trữ báo cáo TĐG, các minh chứng và các tài liệu liên quan theo quy định.
Tuần 15
(27/5-31/5)
1. Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn.
2. Cập nhật lại báo cáo TĐG (nếu cần) trước khi thực hiện việc đăng ký ĐGN với cơ quan có thẩm quyền.
 
Nơi nhận
- Phòng GD&ĐT T.Oai (để b/c);                                     - Hội đồng TĐG (để th/h);                                       - Lưu VP./.


 
TM. HỘI ÐỒNG
CHỦ TỊCH


Nguyễn Thị Tú uyên

V

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 198 | lượt tải:78
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây