giới thiệu về trường MN Tam Hưng A

giới thiệu về trường MN Tam Hưng A
Trường MN Tam hưng A gồm có 3 khu: Khu hưng giáo, khu đại thanh, khu song khê. tRƯỜNG CÓ 76 CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN.